ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Άρθρο I – Όροι συνεργασίας επιχείρησης και πελάτη

Οι όροι που εκτίθενται στη συνέχεια ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη χρήση της ιστοσελίδας « e-systima.gr », η οποία εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «e-systima».
Η ιστοσελίδα e-systima.gr σχεδιάσθηκε, αναπτύχθηκε και τελεί υπό τη διαχείρηση της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ψηφιακής εκπαίδευσης « e-systima », η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Καρόλου Ντηλ αριθμ. 22, και η οποία εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «Επιχείρηση».
Η χρήση του παρόντος ιστότοπου αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης αυτού έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί όλους τους όρους χρήσης του. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς, ενώ λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη / χρήστη στο e-systima. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δε συναινεί με τους όρους χρήσης του παρόντος ιστότοπου, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του, να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του σε αυτόν, ειδοποιώντας σχετικά τον διαχειριστή του .
Το e-systima δύναται οποτεδήποτε και χωρίς αιτιολόγηση να αναθεωρεί μονομερώς και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση τους παρόντες όρους χρήσης. Ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης, καθόσον η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του αποδοχή της όποιας τροποποίησης, η οποία έχει πλήρη ισχύ από το χρόνο κατά τον οποίο παρατίθεται εγγράφως και ενσωματώνεται στο παρόν κείμενο , από τον ίδιο δε χρόνο λογίζεται ότι ο επισκέπτης /χρήστης έλαβε γνώση της σχετικής τροποποίησης . Η τυχόν επέλευση ολικής ή μερικής ακυρότητας η αδυναμίας εφαρμογής μεμονωμένων όρων του παρόντος δεν επηρεάζει το κύρος του συνόλου των υπόλοιπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και του χρήστη από τον άκυρο όρο, θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν κατά το μέγιστο δυνατό στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.
Προς διευκόλυνση του επισκέπτη /χρήστη, το e-systima θα αναρτά την ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης των όρων χρήσης.

Άρθρο ΙΙ – Πνευματική ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, το οποίο δυναται να περιλαμβάνει ενδεικτικά κείμενα, γραφικά στοιχεία, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, βίντεο, ήχους και λοιπά ψηφιακά μέσα, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του e-systima από τη στιγμή δημοσίευσης του στο διαδίκτυο και ως εκ τούτου απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων του εθνικού και κοινοτικού δικαίου καθώς και των σχετικών διεθνών συμβάσεων. Εξαιρέσεις στο ανωτέρω συνιστούν όσες ρητά αναφέρονται ως τέτοιες, καθώς και περιεχόμενο, το οποίο σαφώς προκύπτει ότι κάτοχοί του είναι τρίτοι (πνευματικά δικαιώματα τρίτων). Η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των ως άνω τρίτων (ενδεικτικά: συνεργαζόμενων ιστοσελίδων, μελών ή εταιριών), βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους ίδιους.
Το όνομα χώρου (domain name) www.e-systima.gr είναι νομότυπα καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και ως εκ τούτου προστατεύεται ως τέτοιο από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των αποφάσεων της ΕΕΤΤ.
Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου του e-systima και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Επιχείρησης. Σε περίπτωση που επισκέπτης / χρήστης προβαίνει σε συστηματική εξαγωγή, χειροκίνητα ή αυτοματοποιημένα, του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων του e-systima, ο διαχειριστής του δύναται να απενεργοποιήσει το λογαριασμό του χωρίς προειδοποίηση, επιφυλάσσόμενος ρητώς για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου νομίμου δικαιώματός του.
Επιτρέπεται κατ΄εξαίρεση η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς σκοπό εμπορικής εκμετάλλευσης. Προσέτι, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, υπό την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του.
Η εν λόγω αναπαραγωγή σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλησης παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους του e-systima, ενώ πραγματοποιείται υπό την αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, περαν των ως άνω αναφερόμενων, απαιτεί την έγγραφη ρητή άδεια του e-systima ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Το e-systima διατηρεί τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα στο σύνολο των έργων που παράγει σε εκτέλεση παραγγελιών που υποβάλλονται μέσω του  e-systima.gr. Ειδικότερα, οι παραδόσεις και το υλικό των φροντιστηριακών μαθημάτων, παρουσιάσεις, εργασίες, κείμενα, στατιστικές αναλύσεις και γενικά τα πάσης φύσεως πνευματικά έργα που δημιουργούνται από τους συνεργάτες του e-systima κατόπιν παραγγελίας των Πελατών του, παραμένουν στην πνευματική ιδιοκτησία του e-systima. Στον Πελάτη παραχωρείται μια περιορισμένη άδεια χρήσης των παραχωρούμενων πνευματικών έργων αποκλειστικά και μόνο ως βιβλιογραφική αναφορά για προσωπική χρήση και για ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, δηλαδή ως υποστηρικτικά εργαλεία για τις σπουδές του. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιαστούν τα παραδιδόμενα έργα ως δημιουργήματα του Πελάτη ή να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Άρθρο ΙΙΙ – Έκταση ευθύνης του e-systima – Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας διατίθεται «ως έχει» και δεν παρέχεται εκ μέρους του το e-systima καμία εγγύηση αναφορική με την αρτιότητα, ορθότητα ή καταλληλότητα του περιεχομένου για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.
Αποκλείεται ρητά το ενδεχόμενο θεμελίωσης ευθύνης του e-systima και της Επιχείρησης, ακόμη και αν αυτή αποδίδεται σε αμέλεια, για οποιαδήποτε βλάβη ή και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που τυχόν προκύψει για τον επισκέπτη/χρήστη από την πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο και τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν. Δεν παρέχεται καμία απολύτως εγγύηση εκ μέρους του e-systima ότι η σελίδα, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν εγγυήσεις εκ μέρους του e-systima για την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων και υπηρεσιών ή τα αποτελέσματά τους. Τέλος, ουδεμία εγγύηση παρέχεται εκ μέρους του e-systima πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι διακομιστές ( servers) μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, παρέχονται στον επισκέπτη /χρήστη χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου αποκλείεται η προβολή οποιασδήποτε αξίωσης οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς η οποία προέκυψε κατά τα ανωτέρω, ενώ η τυχόν επελθούσα ζημία βαρύνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη.
Το e-systima ενδέχεται να προβαίνει στη δημοσίευση ανακοινώσεων, άρθρων και λοιπών κειμένων συναφών με το σκοπό λειτουργίας του, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών και χρηστών του. Η δημοσίευση εκ μέρους του e-systima των εν λόγω ανακοινώσεων, άρθρων και λοιπών συναφών με το σκοπό της λειτουργίας του κειμένων, δεν συνεπάγονται εκ μέρους του e-systima καμία παροχή εγγύσησης σχετικά με την καταλληλότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια ή την επάρκεια των εν λόγω δημοσιεύσεων.

Τονίζεται ότι όλες οι παρεχόμενες μέσω του e-systima.gr υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά συμβουλευτικό χαρακτήρα και πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εργαλεία και ως βιβλιογραφικές αναφορές με σκοπό την υποστήριξη του Χρήστη στις σπουδές του, στην ακαδημαϊκή του έρευνα και στη συγγραφή των δικών του πανεπιστημιακών εργασιών. Όλα τα κείμενα, παρουσιάσεις ή άλλα έργα που δημιουργούνται κατόπιν παραγγελίας των Πελατών του e-systima.gr, προορίζονται για προσωπική χρήση, για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εμφανίζονται ως έργα δημιουργημένα από τους Πελάτες. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης ο Χρήστης αναγνωρίζει ρητά και αποδέχεται ότι όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές εργασίες ούτε προορίζονται να παρουσιαστούν ως τέτοιες.

Άρθρο IV: Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστοτόπου συναινεί ότι αντιλαμβάνεται τον διεθνή χαρακτήρα του διαδικτύου και τον αποδέχεται, ενώ παράλληλα δεσμεύεται για την τήρηση των κανόνων δεοντολογικής συμπεριφοράς (Netiquette). Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τυχόν παρασχεθεί από το e-systima η δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη δημοσίευσης ή αποστολής με προσωπικό μήνυμα ή οποιοδήποτε τρόπο σε άλλο χρήστη ή μέλος οποιεσδήποτε πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείο αναγνώσιμο/εκτελέσιμο από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, για το περιεχόμενο τους ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο επισκέπτης/ χρήστης που προέβη στην αποστολή/δημοσίευση. Γίνεται ρητή μνεία ότι για κάθε δημοσίευση/αποστολή είναι απαραίτητο ο δημοσιεύων να διαθέτει το σχετικό δικαίωμα μετάδοσης του περιεχομένου, είτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας είτε βάσει οποιασδήποτε νόμιμης συμβατικής σχέσης του. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το περιεχόμενο των ως άνω αναφερομένων στοιχείων:

 • Να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις
 • Να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών
 • Να περιλαμβάνει οποιονδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιονδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου
 • Να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).
  Υποβάλλοντας υλικό στο e-systima, εφόσον παρασχεθεί η εν λόγω δυνατότητα, ο υποβάλλων παραχωρεί στην Επιχείρηση και στο e-systima μια διαρκή, μη αποκλειστική, αμετάκλητη και δωρεάν άδεια χρήσης για την αναπαραγωγή, προσαρμογή, διανομή και δημόσια προβολή τμήματος ή του συνόλου του, εντός του e-systima ή σε συνεργαζόμενες με αυτό ιστοσελίδες. Συναινεί δε ο δημοσιεύων ότι δε θα λάβει καμία αποζημίωση για το περιεχόμενο που υποβάλει στον παρόντα ιστότοπο. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού παραμένουν στον κάτοχο τους, ενώ το e-systima δύναται να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα εκείνου που υποβάλλει το υλικό, εφόσον εκείνος τα έχει παράσχει οικειοθελώς.

Ο χρήστης του e-systima υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν είτε να επιφέρουν την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Επιχείρησης, είτε να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή έννομο συμφέρον αυτής ή τρίτου . Τέτοιες πράξεις αναφέρονται, όλως ενδεικτικώς : στον Ποινικό Κώδικα, σε ειδικούς ποινικούς νόμους, στη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στην νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.

Στην περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε τρίτος στραφεί κατά της Επιχείρησης προκειμένου να ικανοποιηθεί από την προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία προσβολή εμπίπτει κατά τα στο παρόν κείμενο διατυπωμένα στο πεδίο ευθύνης του επισκέπτη/ χρήστη, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του εν λόγω χρήστη/επισκέπτη. Πέραν δε των αξιώσεων του τρίτου μέρους, η Επιχείρηση επιφυλάσσεται για τυχόν δικαιώματά της περί αποζημίωσης για την εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αθέτηση των όρων χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτήν.

Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης/χρήστης, με την πρόσβασή του και την εκ μέρους του χρήση του e-systima, συμφωνεί ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείμενο είναι ορθοί και λογικοί.
Αποδέχεται δε ότι το e-systima διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή και να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του, χωρίς να απαιτείται να προειδοποιήσει προηγουμένως σχετικά τους χρήστες/μέλη του. Συνεπώς, οι χρήστες/μέλη του αναγνωρίζουν ότι δεν γεννάται υπέρ τους κανένα σχετικό δικαίωμα αποζημίωσης κατά του e-systima ή των διαχειριστών του.
Τέλος, ο χρήστης του παρόντος ιστιοτόπου συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι το e-systima διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί, να απενεργοποιεί ή να περιορίζει την πρόσβαση στο υλικό που ο χρήστης υποβάλλει, εφόσον κρίνει ότι παραβιάζονται οι όροι χρήσης της λειτουργίας του.

Άρθρο V: Υπερσυνδέσεις (links)

Δια του παρόντος ιστοτόπου ενδέχεται να παρασχεθεί η δυνατότητα, μέσω κατάλληλων συνδέσμων (links) εντός του e-systima, πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Μοναδικό σκοπό της τοποθέτησης των εν λόγω συνδέσμων συνιστά η διευκόλυνση του επισκέπτη/χρήστη κατά την περιήγησή του στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί δε σε καμία περίπτωση ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link), και τούτο καθόσον ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Το e-systima και η Επιχείρηση δε φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του επισκέπτη/ χρήστη.

Αρθρο VI: Διαφήμιση

Το e-systima, στα πλαίσια της επιτρεπτής προώθησης των υπηρεσιών που παρέχει η Επιχείρηση, δύναται να προωθεί διαφημιστικό και εν γένει ενημερωτικό υλικό στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των επισκεπτών που συμπλήρωσαν και απέστειλαν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος . Στην περίπτωση κατά την οποία ο αποδέκτης δεν επιθυμεί τη λήψη τέτοιου υλικού, προβαίνει σε σχετική δήλωση προς το διαχειριστή της ιστοσελίδας.

Αρθρο VII: Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Πρωταρχικός σκοπός της παρούσας ιστοσελίδας είναι η προβολή της Επιχείρησης και των υπηρεσιών που αυτή παρέχει. Προς διευκόλυνση, και για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του υποψήφιου πελάτη αλλά και των εν δυνάμει συνεργατών της Επιχείρησης, οι ανωτέρω δύνανται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους προκειμένου να συνεργασθούν με την Επιχείρηση, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η συλλογή των εν λόγω στοιχείων τείνει αποκλειστικά στη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ της Επιχείρησης αφενός, και του πελάτη ή συνεργάτη αφετέρου. Τα στοιχεία που καλούνται να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι, δεν θα διατεθούν από το e-systima και την Επιχείρηση προς πώληση, δεν θα διαβιβασθούν και δεν θα δημοσιοποιηθούν με κανέναν τρόπο, με εξαίρεση την εφαρμογή των σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές.
Το e-systima δύναται να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το e-systima διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Ο επισκέπτης/ χρήστης δύναται να επικοινωνήσει με την Επιχείρηση προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Επιχείρηση αναλαμβάνει μεταξύ άλλων την παροχή υποστήριξης στην εκπόνηση δοκιμίων και στη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών και μελετών για τους εκάστοτε πελάτες της, ενώ δραστηριοποιείται, σε συνεργασία με το δίκτυο των έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών της και στην παροχή υποστήριξης στη συγγραφή πτυχιακών μελετών σε φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου. Οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ είτε του ενδιαφερόμενου είτε του συνεργάτη με το e-systima και την Επιχείρηση, τελεί υπό τους όρους και τις προυποθέσεις, όπως αυτές εκτίθενται κατωτέρω, συμπληρώνονται δε από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεως έργου.

Ειδικότερα:

Άρθρο I: Όροι συνεργασίας επιχείρησης και πελάτη

 1. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης στην εκπόνηση επιστημονικών δοκιμίων, μελετών, ερευνών και εργασιών έχουν αμιγώς συμβουλευτικό χαρακτήρα και προορίζονται αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς και προσωπική χρήση. Ως εκ τούτου η ορθή και νόμιμη χρήση αυτών τελεί υπό την αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε πελάτη.
 2. Το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των σελίδων, τη δυσκολία του θέματος, την ημερομηνία παράδοσης, τη γλώσσα γραφής καθώς και το επίπεδο δυσκολίας του έργου.
 3. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη συναφθείσα σύμβαση έργου, με την ταυτόχρονη επιστροφή του καταβληθέντος προς αυτήν τιμήματος στον πελάτη.
 4. Προκαταρκτικό στάδιο: Ο υποψήφιος πελάτης δύναται να εκδηλώσει στην Επιχείρηση το ενδιαφέρον του περί ανάθεσης εκπόνησης ενός επιστημονικού έργου, όπως αυτά εκτέθηκαν ενδεικτικώς ανωτέρω, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαδικτυακό τόπο του e-systima. Η επικοινωνία μεταξύ της επιχείρησης και του ενδιαφερόμενου από το σημείο αυτό και εντεύθεν πραγματοποιείται δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία θα λάβει και τη σχετική εκτίμηση στου κόστους της αιτούμενης υπηρεσίας.
 5. Για την παρεχόμενη υπηρεσία προκαταβάλλεται το σαράντα της εκατό (40%) της συνολικής συμφωνηθείσας αμοιβής ή ότι συμφωνηθεί εξ αρχής, ενώ το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται με την ολοκλήρωση ή σε ισόποσες δόσεις, ο αριθμός των οποίων συμπίπτει με τον αριθμό των ενοτήτων στις οποίες θα χωρισθεί το πόνημα, προκειμένου αυτό να παραδίδεται στον πελάτη τμηματικά. Μετά την ολοκλήρωση της κάθε ενότητας του έργου και προκειμένου να ξεκινήσει η επεξεργασία και εν συνεχεία η παράδοση της επόμενης ενότητας, ο πελάτης οφείλει να προκαταβάλλει τη σχετική δόση της επόμενης ενότητας. Ως έναρξη της κατάρτισης της σύμβασης έργου μεταξύ της Επιχείρησης και του πελάτη λογίζεται η ολοκλήρωση της κατάθεσης της συμφωνηθείσας κατά το προκαταρκτικό στάδιο προκαταβολής, η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί είτε με κατάθεση σε υποδειχθέντα από την Επιχειρηση τραπεζικό λογαριασμό, είτε με την καταβολή αυτού στην έδρα της Επιχείρησης είτε στα ελληνικά ταχυδρομεία.
 6. Η εκάστοτε ενότητα του πονήματος παραδίδεται μέσω της αποστολής της δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στον πελάτη . Με τη συντέλεση της παράδοσης της ενότητας, και εφόσον ο πελάτης δεν έχει επισημάνει στην Επιχείρηση τυχόν διορθώσεις, προσθήκες ή πάσης φύσεως μορφοποιήσεις ή τροποποιήσεις, προβαίνει στην προκαταβολή της επόμενης δόσης. Ο πελάτης οφείλει να προβαίνει στις ανωτέρω επισημάνσεις άμεσα, ήτοι κατά την ημέρα παραλαβής της ενότητας, προκειμένου ο συνεργάτης που τον συνδράμει στο έργο να προβαίνει στις σχετικές διορθώσεις. Η μη αναφορά, το αργότερο εντός τριών ημερών από τη λήψη της ενότητας, οποιασδήποτε επισήμανσης αναφορικά με αυτήν, τεκμαίρεται ότι συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή της ενότητας εκ μέρους του πελάτη, ως αυτή παραδόθηκε.
 7. Η επικοινωνία από την έναρξη της ανάθεσης του έργου μέχρι και την ολοκλήρωση και παράδοση αυτού πραγματοποιείται αποκλειστικά μεταξύ του πελάτη και της Επιχείρησης, σε καμία δε περίπτωση απευθείας μεταξύ του πελάτη και του συνεργάτη της Επιχείρησης. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιχείρηση αναθέτει σε συνεργάτη της τη συνδρομή στην υποστήριξη της σύνταξης του έργου, ο πελάτης διαβιβάζει τις όποιες επισημάνσεις του πάντοτε υπό τη διαμεσολάβηση της Επιχείρησης, η οποία οφείλει να τις προωθεί άμεσα στο συνεργάτη. Μετά την παρέλευση ενός (15) ημερών από την τελική παράδοση όλων των ενοτήτων του έργου στον πελάτη και εφόσον στο διάστημα αυτό δεν έχουν αναφερθεί παρατηρήσεις, το έργο θεωρείται επιτυχώς ολοκληρωμένο. Η υποβολή αιτιάσεων για διορθώσεις μετα την παρέλευση του εν λόγω διαστήματος δεν δεσμεύει την Επιχείρηση.
 8. Η Επιχείρηση δεν υποχρεούται στην επιστροφή χρημάτων, παρά μόνο στην περίπτωση υπό στ. Γ΄του παρόντος.

Άρθρο ΙΙ: Όροι συνεργασίας επιχείρησης και συνεργάτη

 1. Η Επιχείρηση δύναται να αναθέτει σε συνεργάτη της την υποστήριξη του πελάτη της Επιχείρησης στην εκπόνηση ενός επιστημονικού έργου. Μεταξύ της Επιχείρησης και του συνεργάτη συμφωνείται εξαρχής συγκεκριμένη αμοιβή, συγκεκριμένη ημερομηνία παράδοσης του συνολικού έργου, αλλά και συγκεκριμένη ημερομηνία παράδοσης της κάθε ενότητας αυτού. Η ως άνω καθορισθείσα ημερομηνία συνιστά δήλη ημέρα, η δε τυχόν μη παράδοση του έργου ή της σχετικής ενότητας κατά την ως άνω ημέρα καθιστά το συνεργάτη υπερήμερο έναντι της Επιχείρησης.
 2. Σε περίπτωση υπερημερίας του συνεργάτη,αντιγραφής από έργα τρίτων ή βιβλίων ή οποιοδήποτε μπορεί να θεωρηθεί αντιγραμμένο, έργο εκτός θέματος η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα σύμβαση, χωρίς αφενός μεν να υποχρεούται να καταβάλλει στο συνεργάτη τη συμφωνηθείσα για την εκπόνηση του έργου αμοιβή, δικαιούμενη αφετέρου να αναζητήσει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ήδη κατέβαλλε σε αυτόν.
 3. Σε περίπτωση που ο συνεργάτης αφήσει την υποστήριξη ενός έργου ημιτελή και δεν το ολοκληρώσει με αποτέλεσμα την δυσφήμιση του e-systima και ό,τι συνέπειες και κόστη υπάρχουν στην περίπτωση της δυσφήμισης αρμόδια είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.
 4. Ο συνεργάτης με την ανάληψη της εκπόνησης ενός έργου αποδέχεται τη συμφωνηθείσα μεταξύ αυτού και της Επιχείρησης αμοιβή, δεν δύναται δε στη συνέχεια να αξιώσει την μεταβολή της , τόσο ως προς το ύψος αυτής, όσο και ως προς το χρόνο και τον τρόπο καταβολής της . Ο συνεργάτης κατά το προκαταρκτικό στάδιο λαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες αναφορικά με το είδος του παρεχόμενου έργου προκειμένου να εκτιμήσει μεταξύ άλλων και τη δυσκολία αυτού και ως εκ τούτου τεκμαίρεται ότι η αρχικώς συμφωνηθείσα αμοιβή κρίνεται και από τον ίδιο εύλογη.
 5. Στις υποχρεώσεις του συνεργάτη υποχρεούνται οι διορθώσεις του έργου που ενδεχομένως μπορεί να υπάρξουν εφόσον η Επιχείρηση μετά από έλεγχο (για περίπτωση υπό στ. Β του παρόντος και όχι μόνο) κρίνει οτι πρέπει να γίνουν. Οι διορθώσεις δεν αποτελούν όσο αφορά την αμοιβή ξεχωριστό κομμάτι της αρχικης συμφωνίας άρα και δεν μπορεί ο συνεργάτης να ζητήσει αμοιβή εκ νέου, και μη ολοκλήρωση αυτών αν και εφόσον χρειαστούν η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να καταβάλει την συμφωνηθείσα αμοιβή.
 6. Η συνεργασία μεταξύ της Επιχείρησης και του συνεργάτη πραγματοποιείται είτε υπό τη μορφή της ανεξάρτητης παροχής υπηρεσιών του συνεργάτη προς την Επιχείρηση, είτε υπό τη μορφή της παροχής υπηρεσιών με τίτλο κτήσης.
 7. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από τη μεταξύ της επιχείρησης και των συνεργατών αυτής συμβατικής σχέσης, αποκλειστικά αρμόδια καθίστανται τα δικαστήρια θεσσαλονίκης.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10.05.2017